"İşinizi İleriye Taşıyacak Stratejik Çözümler"
Makaleler

Sahte fatura kullanmada 1 kat cezalı KDV ve özel usulsüzlük cezası

Sahte belge düzenleyen ile ilgili vergi tekniği raporunda yapılan saptamalara göre düzenlenen faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşılması halinde tarh edilen cezalı KDV hukuka uygundur.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesi, fatura veya benzeri belge verilmemesi, alınmaması ve diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasına ilişkin özel usulsüzlükler ve cezalarını düzenlemektedir. Bu düzenleme ile mükelleflerin vergilendirme işlemlerinin kayıt ve belge düzenine uygun yürütülmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Harcamaların sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalarla belgelendirilmesi, 213 sayılı Kanunun 353. maddesinin 1. bendinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi gereken eylemler arasında gösterilmediği ve kesilen özel usulsüzlük cezası maddenin öngörülüş amacına uygun düşmediği için özel usulsüzlük cezası hukuka aykırıdır.

Danıştay 3. Daire
Esas No.: 2022/1874
Karar No.: 2023/74
Karar tarihi: 24.01.2023